Ladda ner från Appstore
Ladda ner på google play


Användarvillkor 


Användarvillkoren nedan reglerar förhållandet mellan dig som använder appen Matchecken och Sockerchecken AB, som äger Matchecken. Vänligen ta därför en stund och läs igenom användarvillkoren noggrant.

1. Bakgrund

1.1 Matchecken drivs av företaget Sockerchecken AB, med huvudkontor Artillerigatan 2, 621 45 Visby. Matchecken nås via nedladdningsbara appar installerade på enheter med operativsystemen Android eller iOS.


1.2 När du laddar ner appen och börjar använda gratisinnehåll samtycker du (nedan kallad ”användaren”) till dessa allmänna villkor. Som användare samtycker du även till Sockerchecken AB:s privacy policy. Avtalet mellan användaren och Sockerchecken AB inleds när appen börjar användas.


1.3 Matchecken erbjuder en del funktioner och innehåll gratis. En del tjänster erbjuds mot betalning. När det rör sig om betaltjänster anges detta tydligt och klart.


2. Definitioner
2.1 De allmänna affärsvillkoren gäller för alla icke-kommersiella användare av Matchecken.
Om avvikande eller kompletterande bestämmelser tillkommer vid avtalets ingående, gäller dessa endast om de skriftligen avtalats. De allmänna villkoren gäller för samtliga erbjudanden, vare sig de erbjuds gratis eller mot betalning.


3. Registrering och avtalets ingående
3.1 Rättigheterna till Matchecken och alla därtill hörande rättigheter, inklusive och utan begränsning varje immateriell rättighet är och förblir efter detta avtals ikraftträdande Sockerchecken AB:s exklusiva egendom.


4. Gratis användning av grundfunktioner (grundavtal)
4.1 Användningen av de basfunktioner som Matchecken erbjuder åt användaren för att denne ska kunna använda produkten är gratis.


4.2 Användaravtalet för åtkomst till basfunktionerna på Matchecken sluts utan angivande av särskild tidsperiod och kan av båda parter när som helst uppsägas, så länge som ett avtal med prenumeration inte har ingåtts.


4.3 För att få obegränsad tillgång till alla funktioner tillkommer kostnader om detta framkommit och användaren särskilt beställt eller bokat sådana funktioner.


5. Uppsägning och förlängning av avtalet
5.1 Matchecken prenumeration gäller alltid för en fast löptid. Prenumerationens löptid förlängs automatiskt vid en tidpunkt som överenskommits i avtalet, om inte användaren säger upp sitt avtal före utgången av respektive löptid. Även vid avtalets förlängning ska betalning erläggas i förskott.
Alla avtal kan sägas upp fram till utgången av respektive löptid genom App Store eller Google Play.


5.2 Annulleringen av Matchecken prenumeration som har ingåtts via App Store från Apple eller via Gooogle Play Store från Google, måste också genomföras via App Store eller via Google Play Store, av tekniska skäl. Annulleringen måste utföras allra senast 48 timmar innan en förlängning av abonnemanget.


5.3 Sockerchecken AB har rätt att fram till slutet av en avtalslöptid när som helst säga upp Matchecken avtal utan angivande av skäl.


6. Betalningssätt
6.1 Avgifter för Premiumtjänster ska alltid betalas i förskott via App Store eller Google Play.


7. Ångerrätt för konsumenter
7.1 Konsument är varje fysisk person som ingår ett avtal för ändamål som huvudsakligen faller utanför näringsverksamhet. Efterföljande annulleringsrätt gäller endast för konsumenter.


7.2 Annulleringens följder. Om du återkallar detta avtal, måste vi snarast och senast inom 14 dagar från den dag då meddelandet om din annullering av detta avtal inkom till oss återbetala alla inbetalningar som vi erhållit från dig. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, utom om något annat uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall kommer vi att begära några kostnader av dig på grund av denna återbetalning. Du har inte rätt till ångerrätten om du börjat använda tjänsten under ångerfristen.


8. Innehåll, ansvar och tillgänglighet
8.1 Sockerchecken AB garanterar inte att tjänsten alltid är tillgänglig.


9. Upphovsrätt
9.1 Samtliga texter, bilder, och andra verk framställda av Sockerchecken AB eller licensierade till Sockerchecken AB av tredje part är skyddade genom upphovsrättslagen.
Sådant skyddat innehåll får inte reproduceras, förändras eller publiceras på något sätt utan skriftligt medgivande från Sockerchecken AB.


10. Friskrivning
10.1 Sockerchecken AB garanterar inte (a) att Matchecken uppfyller användarens behov; (b) att Matchecken fungerar i kombination med annan hårdvara eller mjukvara; (c) att Matchecken fungerar felfritt eller utan avbrott.


10.2 Matchecken analys bygger på information som finns lagrad i en databas. Livsmedelsproducenter kan ändra innehållet i sina produkter utan att ändra informationen databasen. Användaren är därför ensam ansvarig att kontrollera de livsmedel som konsumeras.


10.3 Användaren är ensam ansvarig för förluster eller skador som uppstår hos användaren, hos Sockerchecken AB eller hos tredje part genom användningen av Matchecken.


11. Skadestånd
11.1 Skadestånd kan utgå vid väsentligt kontraktsbrott av någon av parterna.


11.2 Skadeståndsbelopp överstigande 10 000 kr får inte göras gällande mot Sockerchecken AB.


11.3 Sockerchecken AB har rätt till skadestånd för all den skada Sockerchecken AB åsamkas i anledning av ett väsentligt kontraktsbrott.


12. Force majeure
12.1 Sockerchecken AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (befriande omständighet) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav.


12.2 Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. krig, krigshandling, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning och därmed jämställda omständigheter.


13. Passivitet
13.1 Parts underlåtenhet att utnyttja någon rättighet enligt avtalet eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till avtalet ska inte innebära att part frånfallit sin rätt i sådant avseende.


Privacy Policy


Our privacy policies explain how we treat your personal data and protect your privacy when you use our Services. By using our Services, you agree that Sockerchecken AB can use such data in accordance with our privacy policies.


Information Collection and Us

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.


Types of Data Collected

Usage Data

When you access the Service by or through a mobile device, we may collect certain information automatically, including, but not limited to, the type of mobile device you use, your mobile device unique ID, the IP address of your mobile device, your mobile operating system, unique device identifiers and other diagnostic data.


Use of Data

Sockerchecken AB uses the collected data for various purposes:

· To provide and maintain the Service
· To provide customer care and support
· To provide analysis or valuable information so that we can improve the Service
· To monitor the usage of the Service
· To detect, prevent and address technical issues


Transfer Of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction.

If you are located outside Sweden and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Sweden and process it there.

Sockerchecken AB will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.


Disclosure Of Data

Legal Requirements

Sockerchecken AB may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

· To comply with a legal obligation
· To protect and defend the rights or property of Sockerchecken AB
· To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service
· To protect the personal safety of users of the Service or the public
· To protect against legal liability


Security Of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure.
While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.


Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.


Links To Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.


Changes To This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.
You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.


Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by email: info@sockerchecken.se